Freonen Om Ds J J Kalma Hinne Stdzjes Meast Oer Frysln Foar Syn Fiifensantichste Jierdei